Tilkynning um fyrirhugaðan flutning á vátryggingastofni

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. hefur sent umsókn til Fjármálaeftirlitsins þar sem óskað er eftir að félaginu verði veitt heimild til að flytja vátryggingastofn félagsins í barnatryggingum til Sjóvár-Almennra líftrygginga hf. Við flutning stofnsins mun Sjóvá-Almennar líftryggingar hf. yfirtaka öll réttindi og skyldur sem stofninum fylgja.

Samkvæmt 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010 ber Fjármálaeftirlitinu að birta opinberlega tilkynningu vegna fyrrgreindar yfirfærslubeiðni og óska eftir skriflegum athugasemdum vátryggingartaka, vátryggðra og annarra sem hafa sérstakra hagsmuna að gæta innan tiltekins frests sem eigi skal vera skemmri en einn mánuður.

Með tilkynningu þessari er óskað eftir því að vátryggingartakar, vátryggðir og aðrir sem sérstakra hagsmuna hafa að gæta við flutning vátryggingastofns Sjóvár-Almennra trygginga hf. í barnatryggingum yfir til Sjóvár-Almennra líftrygginga hf., komi skriflegum athugasemdum sínum á framfæri við Fjármálaeftirlitið innan 30 daga frá dagsetningu tilkynningar þessarar.