Hversu lengi gætir þú verið án launa?

Ef þú veikist alvarlega geta launin þín lækkað. Föst útgjöld heimilisins, eins og afborganir af lánum, breytast hins vegar ekki. Þá kemur sér vel að hafa gott öryggisnet.

Við ættum öll að vera vel tryggð fyrir alvarlegum veikindum

Hvernig stendur þú fjárhagslega ef slys eða alvarleg veikindi valda því að þú verður óvinnufær til lengri eða skemmri tíma? Veistu hvort þú eigir rétt til bóta og frá hverjum? Að vera frá vinnu til lengri eða skemmri tíma getur haft áhrif á fjárhagslegt öryggi þitt. Laun geta lækkað á meðan reglubundin útgjöld heimilisins standa í stað.

 

Sjúkdómatrygging

Ef þú ert launþegi átt þú tímabundinn rétt á launum frá vinnuveitenda ef þú verður óvinnufær af völdum veikinda eða slysa. Þegar sá réttur er fullnýttur taka við dagpeningar úr sjúkrasjóði sem eru almennt 80% af launum. Það er mismunandi eftir stéttarfélögum hve lengi dagpeningar eru greiddir, algengur tími er 3 mánuðir en hann getur verið lengri. Hafir þú greitt í lífeyrissjóð í þrjú ár eða lengur átt þú rétt á fullum örorkulífeyri frá sjóðnum ef þú hefur verið óvinnufær samfellt í sex mánuði. Algengt er að sá lífeyrir sé 50-60% af launum. Þessi réttindi ná því ekki að bæta tekjutap þitt að fullu. Þess vegna er nauðsynlegt að huga að sjúkdóma- og sjúkraörorkutryggingum til að tryggja áframhaldandi fjárhagslegt öryggi.

Hvernig lítur þitt öryggisnet út?

Það er mikilvægt að bætur endurspegli raunveruleika hvers og eins. Ef þú slærð inn útborguð laun þín í reitinn hér að neðan þá birtist tillaga að tryggingafjárhæðum fyrir þig.

Fjölskylduhagir
Áttu maka?
Tekjur
Hver eru útborguð laun þín?
Ertu með aðrar tekjur?
Mánaðartekjur samtals

Við mælum með

Fyrir þig
Sjúkdómatryggingu að fjárhæð
Sjúkraörorkutryggingu að fjárhæð

Sjúkdómatrygging

Sjúkdómatrygging greiðir bætur ef þú greinist með einhvern af þeim sjúkdómum sem tryggingin tekur til, óháð því hvort sjúkdómurinn leiðir til óvinnufærni, örorku eða ekki. Bæturnar eru greiddar í einu lagi og eru skattfrjálsar. Þannig geta þær mætt óvæntum útgjöldum og launatapi í kjölfar alvarlegra veikinda. Sjúkdómarnir sem tryggingin nær yfir eru flokkaðir í fjóra bótaflokka. Hægt er að endurvekja trygginguna eftir að hún hefur fallið niður í kjölfar bótagreiðslu en þá undanskilur tryggingin þann flokk sem bætur voru greiddar úr (á við um tryggingar sem gefnar eru út frá og með 4. júlí 2017).

Bótaflokkar

Við flokkum bótaskylda sjúkdóma, aðgerðir og tilvik í fjóra flokka:

 • Krabbamein
 • Hjarta- æða- og nýrnasjúkdómar
 • Tauga- og hrörnunarsjúkdómar
 • Aðrir vátryggingaratburðir

Ef að bætur eru greiddar úr einum flokki fellur tryggingin niður en hægt er endurvekja hana innan þriggja mánaða frá bótagreiðslu. Endurvakin Sjúkdómatrygging undanskilur þá þann flokk sem bætur voru greiddar úr.

Sjúkdómatrygging, graf

Sjúkraörorkutrygging

Sjúkraörorkutrygging myndar ásamt sjúkdómatrygginunni þéttara öryggisnet fyrir þig. Ef veikindi valda varanlegri læknisfræðilegri örorku, sem metin er 25% eða hærri, greiðir hún bætur í einu lagi í hlutfalli við örorkumatið. Örorkan er metin í fyrsta lagi einu ári eftir upphaf veikinda.

Sjúkdómatrygging, sjúkraörorkutrygging

Sjúkdómatrygging greiðir bætur ef þú greinist með sjúkdóm eða ferð í aðgerð sem fellur undir trygginguna, á meðan sjúkraörorkutrygging greiðir bætur þegar örorkumat liggur fyrir, í fyrsta lagi ári eftir upphaf veikinda. Þú getur átt rétt á bótum frá sjúkra- eða lífeyrissjóði ef þú verður óvinnufær í lengri tíma vegna veikinda eða slysa, en sá réttur nær þó ekki að bæta tekjutap þitt að fullu.

Spurt og svarað

 • Margir telja að þörfin fyrir líf- og sjúkdómatryggingar komi fyrst til þegar stofnað er til fjölskyldu. Algengt er þó að ungt fólk sé mun fyrr komið með fjárhagslegar skuldbindingar, t.d. námslán og bílalán. Það getur einnig verið kostnaðarsamt að greinast með sjúkdóm. Útgjöld hækka oft á tíðum á meðan tekjur lækka. Bætur sjúkdómatryggingar geta mætt launatapi og óvæntum útgjöldum alvarlegra veikinda.
 • Veikindi gera ekki boð á undan sér og það ætlar sér enginn að fá sjúkdóma. Við ráðleggjum ungu fólki að huga snemma að sjúkdómatryggingum þar sem það hefur síður greinst með heilsufarsleg vandamál og á því almennt auðveldara með að fá slíkar tryggingar en þeir sem eldri eru. 

Við flokkum bótaskylda sjúkdóma, aðgerðir og tilvik í fjóra flokka:

Flokkur 1 - Krabbamein

Krabbamein, beinmergsflutningur

Flokkur 2 - Hjarta- æða- og nýrnasjúkdómar

Hjartaáfall, kransæðahjáveituaðgerð, hjartalokuaðgerð, skurðaðgerð á ósæð, heilablóðfall, lokastig nýrnasjúkdóms, hjarta- og nýrnaígræðsla

Flokkur 3 - Tauga- og hrörnunarsjúkdómar

Alvarlegur höfuðáverki, góðkynja heilaæxli, heila- og mænusigg (MS), hreyfitaugahrörnun (MND), alzheimerssjúkdómur fyrir 60 ára aldur, parkinsonssjúkdómur fyrir 60 ára aldur, lömun útlima*, heilahimnubólga af völdum bakteríusýkingar, dauðadá*, málmissir*, óafturkræfur missir sjónar, heyrnarleysi

Flokkur 4 - Aðrir vátryggingaratburðir

Meiriháttar líffæraflutningar, þriðja stigs bruni, útlimamissir, eyðniveirusmit vegna blóðgjafar, eyðniveirusmit vegna starfs, eyðniveirusmit vegna árásar*

* Miðast við þær tryggingar sem gefnar eru út frá og með 4. júlí 2017. Viðskiptavinir sem eru nú þegar með sjúkdómatryggingu í gildi geta nálgast skilmála tryggingarinnar á Mínum síðum.

 • Sem sjálfstæður atvinnurekandi ert þú ekki slysatryggður samkvæmt kjarasamningum líkt og launþegar. Við ráðleggjum þér að taka víðtæka sjúkra- og slysatryggingu sem tryggir þig fyrir launatapi hvort sem það er af völdum veikinda eða slysa.
 • Sjúkdómatrygging er flestum fullorðnum einstaklingum nauðsynleg óháð fjölskyldumynstri. Það getur verið kostnaðarsamt að greinast með sjúkdóm. Útgjöld hækka oft á tíðum á meðan tekjur lækka. Að vera með sjúkdómatryggingu getur dregið verulega úr fjárhagslegu áfalli sem fylgir veikindum þar sem hún getur að einhverju leiti bætt upp tekjutap.

Þú getur valið tvær iðgjaldaleiðir í sjúkdómatryggingu eins og hér segir:

 • Sjúkdómatrygging með aldurstengdu iðgjaldi. Það þýðir að vátryggingarfjárhæðin er verðtryggð og iðgjaldið hækkar með aldri.
 • Sjúkdómatrygging með jöfnu iðgjaldi. Þá haldast bæði vátryggingarfjárhæðin og iðgjaldið óbreytt út samningstímann.

Ef þú reykir þá greiðir þú hærra iðgjald auk þess sem ýmsir heilsufars- og lífsstílsþættir geta haft áhrif líka.

 • Við ráðleggjum launþegum, þ.e. þeim sem eru í vinnu hjá öðrum, að taka sjúkraörorkutryggingu til viðbótar við sjúkdómatryggingu. Þeir sem eru sjálfstæðir atvinnurekendur og eiga engin réttindi samkvæmt kjarasamningum þurfa að gera sérstakar ráðstafanir bæði vegna veikinda og slysa.

Iðgjald sjúkraörorkutryggingar hækkar með aldri þess sem er tryggður.

 • Það er mikið áfall að greinast með alvarlega sjúkdóma fyrir þá sem veikjast og aðstandendur þeirra. Góð sjúkdómatrygging dregur úr áhyggjum af því að fjárhagsleg afkoma heimilisins fari úr skorðum þótt tekjur dragist saman vegna alvarlegra veikinda. Sá sem veikist getur þá einbeitt sér að því að ná bata.
 • Sem launþegi ert þú m.a. tryggður fyrir örorku af völdum slysa í vinnu samkvæmt kjarasamningi þíns stéttarfélags. Fjölskyldutryggingar innifela svo oftast slysatryggingu í frítíma. Þannig ert þú slysatryggður allan sólarhringinn. Sjúkraörorkutrygging er góð viðbót við slysatryggingarnar.
 • Læknisfræðileg örorka er ákveðin út frá líkamlegum afleiðingum sjúkdóma eða slyss. Þá er ekki lagt mat á hæfni þína til að sinna ákveðnu starfi eða framkvæma einhverjar athafnir sem algengar eru í daglegu lífi.
 • Ef þú greinist með sjúkdóm eða ferð í aðgerð sem fellur undir sjúkdómatrygginguna getur þú sótt um bætur úr tryggingunni. Skilyrði fyrir bótaskyldu er að sá sem er tryggður lifi í a.m.k. 30 daga  eftir greiningu eða aðgerð. Bætur eru greiddar út í einu lagi og eru skattfrjálsar. Sá sem fær bætur úr sjúkdómatryggingu ræður sjálfur hvernig hann ráðstafar bótunum.

  Börnin þín eru líka tryggð í sjúkdómatryggingunni þinni og greiðist helmingur tryggingarfjárhæðar þinnar ef barn veikist, þó ekki meira en 6,8 milljónir króna fyrir hvert barn. Réttur þinn til bóta úr sjúkdómatryggingunni skerðist ekki þó bætur séu greiddar vegna barna.
 • Alvarleg veikindi geta haft alvarlegar afleiðingar og jafnvel leitt til varanlegrar örorku. Sjúkraörorkutrygging greiðir bætur ef veikindi valda þér læknisfræðilegri örorku sem metin er 25% eða meiri.
 • Með sjúkdómatryggingu Sjóvár eru börnin þín tryggð fyrir sömu sjúkdómum og aðgerðum og þú. Ef barn veikist greiðist helmingur tryggingarfjárhæðar þinnar, þó ekki meira en 6,8 milljónir króna fyrir hvert barn. Réttur þinn til bóta úr sjúkdómatryggingunni skerðist ekki þó bætur séu greiddar vegna barna. Þannig að ef þú átt börn, stjúpbörn eða fósturbörn á aldrinum þriggja mánaða til átján ára, þá njóta þau góðs af sjúkdómatryggingu þinn.
  Við bendum líka á að Sjóvá býður einnig upp á sérstaka Barnatryggingu.
 • Þegar við metum þörfina fyrir sjúkdómatryggingu er mikilvægt að taka mið af aðstæðum hvers og eins. Fyrst og fremst ber að hafa í huga fjölskylduhagi og heimilisskuldir. Ráðgjafar okkar aðstoða við að laga trygginguna að þínum þörfum.
 • Sækja þarf skriflega um bætur úr tryggingunni, með því að fylla út tilkynningu um veikindi og senda á sjova@sjova.is eða koma í næstu afgreiðslu okkar.
 • Þegar skrifleg tilkynning hefur borist til okkar sjáum við um að afla þeirra gagna sem þarf til að geta afgreitt umsókn um sjúkdómabætur. Reikna má með að gagnaöflun geti tekið 4 til 6 vikur.
 • Sérstök athygli er vakin á því að samkvæmt lögum getur réttur til bóta glatast ef sá sem á rétt til þeirra tilkynnir ekki um kröfu sína innan árs frá því að hann fékk upplýsingar um atvik sem krafan er reist á.
 • Ef að bætur eru greiddar úr einum flokki fellur tryggingin niður en hægt er endurvekja hana innan þriggja mánaða frá bótagreiðslu. Endurvakin Sjúkdómatrygging undanskilur þá þann flokk sem bætur voru greiddar úr.

Hvernig kaupi ég sjúkdómatryggingu

Þú þarft að fylla út umsókn þar sem þú gefur meðal annars upplýsingar um heilsufar þitt.

Nálgast umsókn um sjúkdómatryggingu

Hvar finn ég minn skilmála?

Viðskiptavinir sem nú þegar eru með sjúkdómatryggingu í gildi geta nálgast skilmála tryggingarinnar á Mínum síðum.

Opna Mínar síður
SJ-WSEXTERNAL-3