Mannréttindastefna Sjóvár

Tilgangur

Mannréttindastefnan lýsir áherslum Sjóvár í mannréttindamálum. Markmið stefnunnar er að tryggja að Sjóvá uppfylli allar kröfur laga og reglna um mannréttindamál og sé í fararbroddi á þessu sviði. Með því telur Sjóvá að það stuðli að betra samfélagi og að mannauður félagsins verði sem öflugastur með því að stuðla að jöfnum tækifærum einstaklinga.

Umfang

Mannréttindastefnan nær til allrar starfsemi félagsins. Árlega er gerð aðgerðaáætlun í mannréttindamálum og árangur liðins árs mældur.

Stefna

Það er stefna Sjóvár að gæta jafnréttis milli einstaklinga óháð kynferði, kynhneigð, litarhætti, þjóðerni, trúarskoðunum, búsetu og efnahag. Hver starfsmaður skal metinn og virtur að verðleikum á eigin forsendum. Með jafnri stöðu einstaklinga nýtist sú auðlegð sem felst í bakgrunni, menntun, reynslu og viðhorfi þeirra.

Jafnlaunastefna

Við ákvörðun launa og fríðinda skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Körlum og konum skulu greidd jöfn laun og skulu þau njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Þess skal einnig gætt að starfsmenn sitji við sama borð hvað kjarasamningsbundin réttindi og skyldur varðar og miðar Sjóvá við Kjarasamning VR og SA hvað það varðar.
Til að uppfylla skilyrði laganna og jafnlaunastefnunnar hefur verið skilgreint ákveðið verklag við launaákvarðanir sem hefur það að markmiði að tryggja heildaryfirsýn yfir laun, stöðugar umbætur á launakerfinu og eftirlit með kynbundnum launamun.

Við launaákvarðanir er stuðst við starfaflokkun, skilgreind launaviðmið og persónubundið frammistöðumat.

Til að mæla árangur af jafnlaunastefnu skal Sjóvá árlega standast óháða vottun samkvæmt ÍST85 staðlinum. Ef óútskýranlegur kynbundinn launamunur greinist skal það skráð sem frávik og gerð áætlun um úrbætur til að leiðrétta þennan mun.

Þátttaka í vinnu- og verkefnahópum

Þegar skipað er í vinnuhópa ræður fagþekking mestu um val einstaklinga, en eftir því sem við verður komið skal stefnt að jöfnum hlut kvenna og karla, sem og að valið endurspegli sem best þverskurð af samsetningu starfsmannahópsins hverju sinni. Því er beint til stjórnenda að hafa þetta ákvæði í huga þegar skipað er í vinnu- eða verkefnahópa.

Auglýsingar

Í starfsauglýsingum eru störf ókyngreind og þess gætt að útiloka ekki fólk gagnvart neinum þáttum sem stefna þessi nær til. Í auglýsingum og kynningarefni félagsins er leitast við að móðga ekki eða særa blygðunarkennd fólks.

 • Laus störf hjá fyrirtækinu skulu standa opin öllum einstaklingum sem uppfylla þá fagþekkingu sem áskilin er. Árlega skal taka saman kynjahlutföll í öllum starfshópum ásamt yfirliti yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningar.
 • Leitast skal við að hafa kynjahlutföll sem jöfnust innan deilda og að samsetning starfsmannahópsins í heild endurspegli breiða þekkingu, bakgrunn og skoðanir.

Starfsþróun

Stefna Sjóvár er að í stjórnendahópi séu jöfn kynjahlutföll. Jafnréttissjónarmið skulu metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ráða við stöðuveitingar.

 • Kynjahlutföll eru höfð í huga við stöðuhækkanir.
 • Árlega skal gerð samantekt á kynjahlutföllum meðal stjórnenda og stjórnar.

Starfsþjálfun og endurmenntun

Tryggt skal að allir starfsmenn njóti sömu möguleika á starfsþjálfun og til sí- og endurmenntunar.

 • Tryggja skal að starfsþjálfun og endurmenntun sé aðgengileg öllum starfsmönnum.
 • Árlega skal gerð greining á sókn kvenna og karla í sambærilegum störfum í endurmenntunarnámskeið og í starfsþjálfun.
 • Ef í ljós kemur að hallar á annað kynið skal mannauðsstjóri greina ástæður og ráðast í aðgerðir til jafna tækifæri til símenntunar.

Samræming vinnu og einkalífs

Sjóvá lítur á það sem samfélagslega ábyrgð að hlúa vel að starfsmönnum og fjölskyldum þeirra. Leitast er við að gera starfsmönnum kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu sbr. 21 gr. jafnréttislaga með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum, lengra fæðingarorlofi eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið. Starfsmenn hafa auðvelt aðgengi að upplýsingum um þessi mál í starfsmannahandbók og á heimaneti félagsins.

Starfsandi og líðan starfsmanna

Sjóvá býður upp á starfsumhverfi sem laðar að sér hæft starfsfólk og skapar starfsmönnum tækifæri til að eflast og þróast í starfi. Allir starfsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og heiðarleika. Starfsmenn hafa sett sér samskiptareglur sem er að finna í starfsmannahandbók og er kynnt öllum nýjum starfsmönnum. Einelti líðst ekki hjá félaginu og eru starfsmenn hvattir til að tilkynna strax ef þeir verða varir við slíka hegðun. Mótað hefur verið verklag skv. reglugerð 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, um hvernig taka skuli á slíkum málum ef þau koma upp og er það að finna í gæðakerfi félagsins ásamt skilgreiningu á hvað flokkist sem einelti.

Kynferðisleg og kynbundin áreitni

Kynferðisleg og kynbundin áreitni líðst ekki og eru starfsmenn hvattir til að tilkynna strax ef þeir verða varir við slíka hegðun. Mótað hefur verið verklag skv. reglugerð 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, um hvernig taka skuli á slíkum málum ef þau koma upp og er það að finna í starfsmannahandbók félagsins ásamt skilgreiningu á hvað flokkist sem kynferðisleg og kynbundin áreitni. Starfsmenn og nýliðar fá reglulega kynningu á þessum málum.

Spillingar- og mútumál

Sjóvá berst gegn hvers kyns spillingu og mútum. Félagið hefur sett sér siðareglur þar sem skýrar reglur og viðmið eru sett varðandi:

 • Gagnæi, samskipti og upplýsingagjöf.
 • Góða viðskiptahætti og upplýsingaöryggi.
 • Réttindi og skyldur starfsmanna.
  Hagsmunatengsl.
 • Meðferð ábendinga og kvartana.
SJ-WSEXTERNAL-2